Školní řád mateřské školy Kytička

 

 Mateřská škola Kytička Milevsko, Jiráskova 764, okres Písek
 Školní řád MŠ Kytička Milevsko
Č.j.:  MSK/030/2017- 2 Účinnost od:  01.09.2017

1. aktualizace 26. 04. 2018; 2. aktualizace 20. 05. 2020

Spisový znak:  A.04 Skartační znak:   A/5

Ředitelka školy:   Bc. Marcela Brčková, DiS.

Adresa školy:      Jiráskova 764, 399 01 Milevsko

Telefon:               382 521 456; 736 243 383

E-mail:                 ms.kyticka@volny.cz

Webové stránky:  www.mtskyticka.cz

 

Obsah školního řádu:

 1. Vydání a závaznost školního řádu
 1. Cíle předškolního vzdělávání
 1. Systém péče o děti s přiznanými podpůrnými opatřeními

 

 1. Podrobnosti k výkonu práv a povinností dětí, zákonných zástupců a pedagogických pracovníků ve škole

4.1 Práva dítěte

4.2 Povinnosti dítěte

4.3 Práva zákonných zástupců

4.4 Povinnosti zákonných zástupců

4.5 Práva pedagogických pracovníci při výkonu pedagogické činnosti

4.6 Povinnosti pedagogických pracovníků

4.7 Ochrana osobnosti ve škole (učitel, dítě)

 1. Podrobnosti o pravidlech vzájemných vztahů se zaměstnanci ve škole
 1. Provoz a vnitřní režim školy

6.1 Provoz a vnitřní režim MŠ

6.2 Přerušení nebo omezení provozu MŠ

6.3 Úplata za předškolní vzdělávání

6.4 Stravování dětí v mateřské škole

6.5 Přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání

6.6 Povinné předškolní vzdělávání

6.7 Ukončení docházky dítěte do MŠ

6.8 Evidence dítěte (školní matrika)

 1. Podmínky zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví dětí

7.1 Péče o zdraví a bezpečnost dětí při vzdělávání

7.1.1 Ochrana veřejného zdraví

7.2 První pomoc a ošetření

7.3 Pobyt dětí v přírodě

7.4 Sportovní činnosti a pohybové aktivity

7.5 Pracovní a výtvarné činnosti

 1. Podmínky zajištění ochrany před sociálně patologickými jevy
 1. Podmínky zacházení s majetkem školy ze strany dětí
 1. Závěrečná ustanovení

 

 1. Vydání a závaznost školního řádu

Ředitelka školy vydává v souladu s § 30 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění po projednání v pedagogické radě tento školní řád. Školní řád je zveřejněn na úřední desce ve vestibulu mateřské školy, v šatnách všech tříd a na webových stránkách školy. Prokazatelným způsobem s ním jsou seznámeni všichni zaměstnanci školy a zákonní zástupci nezletilých dětí, vzdělávaných v Mateřské škole Kytička Milevsko, Jiráskova 764, okres Písek.

Školní řád je závazný pro všechny děti, jejich zákonné zástupce a zaměstnance školy.

 1. Cíle předškolního vzdělávání

Předškolní vzdělávání podporuje rozvoj osobnosti dítěte předškolního věku, podílí se na jeho zdravém citovém, rozumovém a tělesném rozvoji a na osvojení základních pravidel chování, základních životních hodnot a mezilidských vztahů. Předškolní vzdělávání vytváří základní předpoklady pro pokračování ve vzdělávání, napomáhá vyrovnávat nerovnoměrnosti vývoje dětí před vstupem do základního vzdělávání a poskytuje speciálně pedagogickou péči dětem se speciálními vzdělávacími potřebami.

Předškolní vzdělávání se uskutečňuje podle Školního vzdělávacího programu „Poznáváme svět s Kytičkou“ pro předškolní vzdělávání, který je zpracován podle Rámcového vzdělávacího programu pro předškolní vzdělávání a je zveřejněn na přístupném místě ve škole, popřípadě u učitelek ve všech třech třídách.

Mateřská škola spolupracuje se zákonnými zástupci dětí a dalšími fyzickými a právnickými osobami s cílem vyvíjet aktivity a organizovat činnosti ve prospěch rozvoje dětí a prohloubení vzdělávacího a výchovného působení mateřské školy, rodiny a společnosti.

 

 1. Systém péče o děti s přiznanými podpůrnými opatřeními

Podpůrná opatření prvního stupně

Ředitelka mateřské školy rozhodne o poskytování podpůrných opatření 1. stupně bez doporučení školského poradenského zařízení i bez informovaného souhlasu zákonného zástupce. Tím není dotčeno právo zákonného zástupce na informace o průběhu a výsledcích vzdělávání dítěte.

Učitelka mateřské školy zpracuje plán pedagogické podpory, ve kterém bude upravena organizace a hodnocení vzdělávání dítěte včetně úpravy metod a forem práce a projedná jej s ředitelkou školy.

Pokud by nepostačovala podpůrná opatření 1. stupně (po vyhodnocení plánu pedagogické podpory) doporučí ředitelka školy využití poradenské pomoci školského poradenského zařízení za účelem posouzení speciálních vzdělávacích dítěte.

Podpůrná opatření druhého až pátého stupně

Podmínkou pro uplatnění podpůrného opatření 2. až 5. stupně je doporučení školského poradenského zařízení a  informovaný souhlas zákonného zástupce dítěte. K poskytnutí poradenské pomoci školského poradenského zařízení dojde na základě vlastního uvážení zákonného zástupce, doporučení ředitelky mateřské školy nebo OSPOD.

Ředitelka školy určí učitelku odpovědnou za spolupráci se školským poradenským zařízením v souvislosti s doporučením podpůrných opatření dítěti se speciálními vzdělávacími potřebami.

Ředitelka školy zahájí poskytování podpůrných opatření 2. až 5. stupně bezodkladně po obdržení doporučení školského poradenského zařízení a získání informovaného souhlasu zákonného zástupce.

Ředitelka školy průběžně vyhodnocuje poskytování podpůrných opatření, nejméně však 1x ročně, v případě souvisejících okolností častěji. O ukončení poskytování podpůrného opatření 2. až 5. stupně rozhodne, je-li z doporučení školského poradenského zařízení zřejmé, že podpůrná opatření 2. až 5 stupně již nejsou potřeba. V takovém případě se nevyžaduje informovaný souhlas zákonného zástupce, s ním se pouze projedná.

Vzdělávání dětí nadaných

Mateřská škola vytváří ve svém školním vzdělávacím programu a při jeho realizaci podmínky k co největšímu využití potenciálu každého dítěte s ohledem na jeho individuální možnosti. To platí v plné míře i pro vzdělávání dětí nadaných.

Mateřská škola je povinna zajistit realizaci všech stanovených podpůrných opatření pro podporu nadání podle individuálních vzdělávacích potřeb dětí v rozsahu prvního až čtvrtého stupně podpory.

 

 1. Podrobnosti k výkonu práv a povinností dětí, zákonných zástupců a pedagogických pracovníků v mateřské škole

 4.1 Práva dítěte

Dítě má právo, aby mu byla společností poskytována ochrana (potřeba jídla, oblečení, místa k životu, lékařské pomoci, ochrany před lidmi a situacemi, které by je mohli fyzicky nebo psychicky zranit).

Dítě má právo být respektováno jako jedinec ve společnosti (slušné zacházení, i když nemá pravdu, právo na přátelství, na respektování jazyka, barvy pleti, rasy či sociální skupiny).

Dítě má právo na emočně kladné prostředí a projevování lásky (právo žít s každým ze svých rodičů, pokud by mu to neuškodilo, právo mít někoho, kdo se ho zastane, právo být s lidmi kteří ho mají rádi, právo na pozornost a vedení ze strany dospělých, právo dostávat i projevovat lásku).

Dítě má právo být respektováno jako jedinec s možností rozvoje, který si chce potvrzovat svoji identitu (právo vyrůst v zdravého tělesně i duševně, právo být veden k tomu, aby respektoval ostatní lidi bez ohledu na rasu, náboženství, má právo rozvíjet všechny své schopnosti a nadání, právo hrát si a právo na soukromí).

Dítě má právo být respektováno jako individualita, která si tvoří svůj vlastní život (právo ovlivňovat rozhodnutí, co se s ním stane, právo na chování přiměřené věku, právo být připravován na svobodu jednat a žít svým vlastním způsobem).

Dítě má právo na kvalitní předškolní vzdělání v rozsahu poskytovaném mateřskou školou podle jeho schopností a na podporu rozvoje jeho osobnosti.

Dítě má právo na bezpečnost a ochranu zdraví během všech činností školy.

Dítě má právo na fyzicky a psychicky bezpečné prostředí při jeho pobytu v mateřské škole.

Dítě má právo zúčastnit se všech aktivit MŠ v čase docházky, ke které bylo přijato, pokud to dovolí jeho zdravotní stav.

Dítě má právo při nástupu do mateřské školy na individuálně přizpůsobený adaptační  režim (zákonní zástupci dítěte dohodnou s ředitelem školy a učiteli nejvhodnější postup).

4.2  Povinnosti dítěte:

 Dítě má povinnost dodržovat stanovená pravidla soužití v MŠ.

Dítě má povinnost dbát pokynů učitelů a ostatních zaměstnanců školy.

Dítě má povinnost šetrně zacházet s hračkami a učebními pomůckami.

 Dítě má povinnost vzájemně si pomáhat a neubližovat si.

Dítě má povinnost dodržovat osobní hygienu.

Dítě má povinnost oznámit učitelce nebo ostatním zaměstnancům školy jakékoliv přání, potřebu.

Dítě má povinnost oznámit učitelce nebo ostatním zaměstnancům školy jakékoliv násilí – tělesné i duševní, a jednání odlišné od dohodnutých pravidel.

Dítě má povinnost dodržovat stanovená pravidla třídy a školy k ochraně zdraví a bezpečnosti, s nimiž bylo seznámeno, plnit pokyny zaměstnanců

4.3 Práva zákonných zástupců:

 - na informace o průběhu a výsledcích vzdělávání dítěte

– právo vyjadřovat se ke všem rozhodnutím týkajícím se podstatných záležitostí vzdělávání jejich dítěte, přičemž jejich vyjádřením musí být věnována pozornost

– právo na informace a poradenskou pomoc školy nebo školského poradenského zařízení v záležitostech týkajících se vzdělávání jejich dítěte

– právo na korektní jednání a chování ze strany všech zaměstnanců školy

– právo na diskrétnost a ochranu informací, týkajících se jejich osobního a rodinného života

– právo konzultovat výchovné i jiné problémy svého dítěte s učitelkami školy

– právo spolurozhodovat při plánování programu mateřské školy, při řešení vzniklých problémů

– právo přispívat svými nápady a náměty k obohacení vzdělávacího programu školy

– právo projevit jakékoli připomínky k provozu MŠ, učitelce nebo ředitelce školy

 

4.4 Povinnosti zákonných zástupců

 - povinnost informovat školu o změně zdravotní způsobilosti, zdravotních obtížích dítěte nebo jiných závažných skutečnostech, které by mohly mít vliv na průběh vzdělávání

– povinnost oznamovat škole údaje, které jsou podstatné pro průběh vzdělávání nebo bezpečnost dítěte, a změny v těchto údajích

– povinnost řídit se školním řádem a vnitřním řádem školní jídelny – výdejny a respektovat další vnitřní předpisy školy

– povinnost provádět úplatu za předškolní vzdělávání a za stravné dle daných pravidel

– povinnost neprodleně každou změnu související s dítětem sdělit učitelce (změny bydliště, čísla telefonu, zdravotního stavu, aj.)

 Zákonní zástupci dítěte jsou odpovědni za to, že přivádějí do MŠ dítě zdravé, vyskytne-li se u dítěte infekční onemocnění, neprodleně informují mateřskou školu.

 

4.5  Práva pedagogických pracovníků při výkonu pedagogické činnosti

– na zajištění podmínek potřebných pro výkon jejich pedagogické činnosti, zejména na ochranu před fyzickým násilím nebo psychickým nátlakem ze strany dětí nebo zákonných zástupců dětí a dalších osob, které jsou v přímém kontaktu s pedagogickým pracovníkem      ve škole

– aby nebylo do jejich přímé pedagogické činnosti zasahováno v rozporu s právními předpisy

– na využívání metod, forem a prostředků dle vlastního uvážení v souladu se zásadami a cíli vzdělávání při přímé vyučovací, výchovné, speciálně-pedagogické a pedagogicko-psychologické činnosti

– na objektivní hodnocení své pedagogické činnosti
4.6 Povinnosti pedagogických pracovníků

– vykonávat pedagogickou činnost v souladu se zásadami a cíli vzdělávání,

– chránit a respektovat práva dítěte

– chránit bezpečí a zdraví dítěte a předcházet všem formám rizikového chování v MŠ

– svým přístupem k výchově a vzdělávání vytvářet pozitivní a bezpečné klima ve školním prostředí a podporovat jeho rozvoj

– zachovávat mlčenlivost a chránit před zneužitím osobní údaje, informace o zdravotním stavu dětí a výsledky poradenské pomoci školského poradenského zařízení a školního poradenského pracoviště, s nimiž přišel do styku

– poskytovat dítěti nebo zákonnému zástupci nezletilého dítěte  informace spojené s výchovou a vzděláváním

4.7 Ochrana osobnosti ve škole (učitel, dítě)                                                                                                                                                                      –  právo zákonných zástupci dětí na přístup k osobním údajům, na opravu a výmaz osobních údajů a právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů se řídí směrnicí ředitele školy k ochraně osobních údajů,

– zpracování osobních údajů dětí za účelem propagace školy (webové stránky, propagační materiály, fotografie) je možné pouze s výslovným souhlasem zákonných zástupců dětí.

 1. Podrobnosti o pravidlech vzájemných vztahů se zaměstnanci ve škole

Vzájemné vztahy mezi zaměstnanci školy a dětmi, nepřímo i zákonnými zástupci dětí, musí vycházet ze zásad vzájemné úcty, respektu, názorové snášenlivosti, solidarity a důstojnosti.

Všichni zaměstnanci školy, děti a jejich zákonní zástupci se vzájemně respektují, dbají o vytváření partnerských vztahů podložených vzájemnou úctou, důvěrou a spravedlností.

Všichni zaměstnanci školy, děti a jejich zákonní zástupci dbají o dodržování základních společenských pravidel a pravidel slušné a zdvořilé komunikace.

Zaměstnanec školy musí usilovat o vytváření dobrého vztahu zákonných zástupců a veřejnosti ke škole.

Informace, které zákonný zástupce dítěte poskytne do školní matriky nebo jiné důležité informace o dítěti (např. zdravotní způsobilost, rozhodnutí soudu o svěření dítěte do péče, aj.) jsou důvěrné a všichni pedagogičtí pracovníci se řídí se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů.

Ředitelka a učitelky školy vydávají dětem a jejich zákonným zástupcům pouze takové pokyny, které bezprostředně souvisí s plněním školního vzdělávacího programu, školního řádu a dalších nezbytných organizačních opatření.

 

 1. Provoz a vnitřní režim školy

6.1 Provoz a vnitřní režim MŠ

Celodenní provoz mateřské školy je od 6, 30  do 16, 30 hodin.

Třídy:  Pampelišky (děti ve věku od 2 do 4 let)

Zvonečky (děti ve věku od 4 do 5 let)

Sedmikrásky (děti ve věku od 5 do 7 let)

Děti obvykle přicházejí do mateřské školy do 8,30 hod., jinak po dohodě s ředitelkou nebo třídní učitelkou podle aktuální potřeby rodičů.

V zájmu bezpečnosti dětí a zabezpečení budovy je MŠ od 8,30 do 11.45 hod. a od 12.30 do 16.30 hod. uzamčena. Příchozí zvoní na zvonek příslušné třídy u vchodových dveří, kde se představí a ohlásí důvod návštěvy učitelce.

Při nevyzvednutí dítěte z mateřské školy před koncem provozní doby, bude učitelka telefonicky kontaktovat všechny pověřené osoby uvedené v Evidenčním listě nebo na formuláři Zmocnění k odvádění dítěte pověřenou osobou. Pokud se do jedné hodiny od konce provozní doby nepodaří žádnou z výše uvedených osob kontaktovat, bude učitelka nucena požádat o součinnost Policii ČR a následně Orgán sociálně-právní ochrany dětí.

Zákonní zástupci dítěte jsou povinni oznámit předem známou nepřítomnost dítěte, není-li nepřítomnost předem známá, omluví dítě neprodleně.

Zákonní zástupci omlouvají děti na tentýž den nejpozději do 7,30 hod., a to osobně nebo telefonicky. Na následující dny se děti omlouvají kdykoli v průběhu dne, osobně, telefonicky nebo e-mailem.

Pokud je zákonnému zástupci dopředu známá krátkodobá nepřítomnost dítěte při vzdělávání v mateřské škole, oznámí tuto skutečnost včetně uvedení důvodu a doby nepřítomnosti dítěte v dostatečném předstihu telefonicky, e-mailem nebo osobně mateřské škole.

 

Organizace dne ve třídě Sedmikrásky

6:30 – 7:00 hod.:    scházení dětí  a  hry ve třídě Zvonečků

7.00 – 9:30 hod.:    spontánní hry a činnosti (námětové, konstruktivní, didaktické, pracovní,hudební, výtvarné atd.), individuální, skupinová i frontální          práce  s dětmi, pohybové aktivity

8:15 – 8:30 hod.:     hygiena, přesnídávka

9:30 – 11:15 hod.:   pobyt venku

11:15 – 12:00 hod.: hygiena, oběd, příprava na odpolední odpočinek

12:00 – 14:05 hod.: odpočinek dětí dle jejich individuální potřeby, předčítání

14:05 – 14:45 hod.: hygiena, odpolední svačina

14:45 – 16:00 hod.: spontánní a skupinové hry dětí, pokračování v započatých dopoledních

aktivitách, individuální plánované činnosti

16:00 – 16:30 hod.: rozcházení dětí ze třídy Zvonečků

Organizace dne ve třídě Zvonečky

6.30 – 9:30 hod.:   spontánní hry a činnosti (námětové, konstruktivní, didaktické, pracovní,

hudební, výtvarné atd.), individuální, skupinová i frontální práce s dětmi, pohybové aktivity

8:30 – 8:45 hod.:    hygiena, přesnídávka

9:30 – 11:25 hod.:   pobyt venku

11:25 – 12:00 hod.: hygiena, oběd, příprava na odpolední odpočinek

12:00 – 14:15 hod.: odpočinek dětí dle jejich individuální potřeby, předčítání, klidové aktivity

14:10 – 14:45 hod.: hygiena, odpolední svačina

14:45 – 16:30 hod.: spontánní a skupinové hry dětí, pokračování v započatých dopoledních

aktivitách, individuální plánované činnosti

 

Organizace dne ve třídě Pampelišky

6.30 – 9:45 hod.:     spontánní činnosti (námětové, konstruktivní, didaktické, pracovní,

hudební, výtvarné atd.), individuální, skupinová i frontální práce s dětmi, pohybové aktivity

8:30 – 9:00 hod.:     hygiena, přesnídávka

9:45 – 11:45 hod.:   pobyt venku

11:30 – 12:15 hod.: hygiena, obě, příprava na odpolední odpočinek

12:15 – 14:15 hod.: odpočinek dětí dle jejich individuální potřeby, předčítání, klidové aktivity

14:15 – 14:36 hod.: hygiena, odpolední svačina

14:35 – 16:00 hod.: spontánní a skupinové hry dětí, pokračování v započatých dopoledních aktivitách, individuální plánované činnosti

16.00  – 16:30 hod.: rozcházení dětí ze třídy Zvonečky

V případě příznivého počasí se i odpolední aktivity uskutečňují na školní zahradě.

Režim dne je volný, flexibilní a pružně se přizpůsobuje aktuálním potřebám probíhajících vzdělávacích aktivit. Pevně je stanovena pouze doba podávání jídla a pobytu venku. Všechny děti po obědě odpočívají při poslechu pohádky, délka odpočinku je přizpůsobena individuálním potřebám dětí.

 Informace o připravovaných akcích v MŠ jsou vždy včas oznamovány na nástěnkách v šatnách dětí a na webových stránkách školy. Zákonní zástupci jsou povinni pravidelně sledovat nástěnky, popřípadě webové stránky školy, aby byli včas informováni.

 

6.2 Přerušení nebo omezení provozu MŠ

V měsících červenci a srpnu může ředitelka mateřské školy po dohodě se Zřizovatelem  omezit nebo přerušit provoz v mateřské škole, a to zpravidla na dobu čtyř až šesti týdnů. V tomto období je v provozu vždy jedna z městských mateřských škol, kam jsou děti přijímány na základě přihlášky.

Provoz MŠ může být omezen i na dobu nezbytně nutnou, a to zejména z důvodu akutních oprav při havarijních situacích nebo při stavebních úpravách budovy školy. Mateřská škola může být uzavřena po projednání se zákonnými zástupci dětí i při  nízkém počtu dětí v daném období, při akutním nedostatku pedagogického personálu.

Pokud jsou důvody omezení provozu v MŠ předem známy, rozsah omezení nebo přerušení oznámí ředitelka mateřské školy zákonným zástupcům dětí nejméně 2 měsíce předem.

Pokud se jedná o havarijní situaci, která by mohla ohrozit zdraví a bezpečnost dětí, jsou rodiče informováni bezprostředně po jejím zjištění.

 

6.3 Úplata za předškolní vzdělávání

V souladu s ustanovením § 123 zákona č.561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů a v souladu s ustanovením § 6 vyhlášky o předškolním vzdělávání č. 14/2005 Sb., ve znění pozdějších předpisů stanovila ředitelka školy výši úplaty za předškolní za vzdělávání v Mateřské škole Kytička Milevsko, Jiráskova 764, okres Písek na 300,- Kč měsíčně.

Vzdělávání v mateřské škole se dítěti poskytuje bezúplatně od počátku školního roku, který následuje po dni, kdy dítě dosáhne pátého roku věku.

Osvobozen od úplaty je rovněž:

a) zákonný zástupce, který pobírá opakující se dávku v hmotné nouzi                                                                                                                                   b) zákonný zástupce nezaopatřeného dítěte, pokud tomuto dítěti náleží zvýšení příspěvku na péči                                                                                          c)  rodič, kterému náleží zvýšení příspěvku na péči z důvodu péče o nezaopatřené dítě;                                                                                                       d) fyzická osoba, která o dítě pečuje a z důvodu péče o toto dítě pobírá dávky pěstounské péče, pokud tuto skutečnost prokáže ředitelce mateřské školy

O zproštění od úplaty za předškolní vzdělávání rozhoduje ředitelka školy na základě žádosti zákonného zástupce. Doklad o poskytování dávek v hmotné nouzi je zákonný zástupce povinen dokládat každý měsíc, nejpozději k 10. dni v měsíci.

Úplata za předškolní vzdělávání v době hlavních prázdnin

V době hlavních prázdnin (červenec – srpen) je stanoveno školné poměrnou částí podle  počtu dní, kdy je mateřská škola v provozu. V případě, že je provoz kratší, než 5 pracovních dnů, úplata se neplatí. Děti, které v době prázdnin mateřskou školu nenavštěvují vůbec, platí polovinu stanovené částky.

Způsob úhrady úplaty za předškolní vzdělávání:

– svolením k inkasu v kterékoliv bance na bankovní účet č.: 643193379/0800 nebo převodem na sběrný účet: 0101281171 (platí pro klienty České spořitelny a.s. – Sporožiro)

Úplata za příslušný kalendářní měsíc je splatná do 15. dne stávajícího kalendářního měsíce, pokud zákonný zástupce nedohodne s ředitelkou školy ze závažných důvodů jiné datum splatnosti.

 

6.4 Stravování dětí v mateřské škole

Strava je do MŠ je dovážena z vývařovny MŠ Klubíčko v termoportech nebo hygienicky odpovídajících přepravkách.

Přesnídávky a svačiny připravuje kuchařka přímo v mateřské škole z dodaných surovin.

Po celý den mají děti k dispozici ve třídách i při pobytu na školní zahradě dostatek tekutin, učitelky po celý den dohlížejí na dodržování pitného režimu.

Dětem je podávána strava v jídelně mateřské školy podle časového harmonogramu:

Třída Sedmikrásky:                                                                                                                                                                                            Přesnídávka:     8.15  –    8.30 hod.                                                                                                                                                                     Oběd:              11.15  –  11.40 hod.                                                                                                                                                                          Svačina:          14.05  –  14.25 hod.

Třída Zvonečky:                                                                                                                                                                                                 Přesnídávka:     8.30  –    8.45 hod.                                                                                                                                                                                Oběd:              11.25  –  11.40 hod.                                                                                                                                                                              Svačina:          14.10  –  14.25 hod.

Třída Pampelišky:                                                                                                                                                                                            Přesnídávka:     8.45  –    9.00 hod.                                                                                                                                                                      Oběd              11.45   –  12.00 hod.                                                                                                                                                                      Svačina:         14.25   –  14.35 hod.

 Časový odstup mezi jednotlivými jídly nesmí přesáhnout 3 hodiny.

 

Finanční limit stravování dětí

Děti 3 – 6 let
Přesnídávka   9 ,-Kč
Oběd 22 ,-Kč
Odpolední svačina   6 ,-Kč
Celodenní strava 37 ,-Kč
Děti 7 – 10 let (s odkladem školní docházky)
Přesnídávka   9 ,-Kč
Oběd 24 ,-Kč
Odpolední svačina   6 ,-Kč
Celodenní strava 39 ,-Kč

Úhrada stravování – formou záloh na následující měsíc, záloha je strhávána každý 25. den v měsíci.

Je nutné zřídit svolení k inkasu ve své bance na bankovní účet č.: 030015-0643210319/0800
nebo na sběrný účet: 100089591 (platí pro klienty České spořitelny a.s. – Sporožiro)

Při nezaplacení zálohové platby za stravu v příslušném měsíci je mateřská škola upozorněna písemně do pěti dnů a zákonný zástupce má lhůtu na zaplacení 14 dní od data upozornění složenkou nebo v hotovosti v Mateřské škole Klubíčko u paní Moniky Komárkové.

Opakované neuhrazení těchto stravného je považováno za závažné porušení provozu mateřské školy a v konečném důsledku může být důvodem pro ukončení docházky dítěte do mateřské školy (zákon 561/2004 Sb., školský zákon, § 35, odst. 1 d).

Z bezpečnostních a organizačních důvodů  není možné vybírat platby v hotovosti za školní stravování v Mateřské škole Kytička.

Odhlásit stravu na následující den je nutné do 15.00 hod. dne předcházejícího, a to telefonicky (tf. 382 521 456) nebo sms na tf. 731 184 655.

Neodhlášená strava bude účtována. V případě nemoci je možné si první den oběd vyzvednout v kuchyni Mateřské školy Kytička v době od 11,15 – 11,45 hod.

Informace, týkající se stravování, sděluje vedoucí školní jídelny MŠ Klubíčko Milevsko paní Monika Komárková, v kanceláři ŠJ nebo na tel. čísle: 382 521 346 každý pracovní den v době od 6,30 – 14,30 hod.

 

6.5 Přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání

Termín zápisu dětí do mateřské školy stanoví ředitelka školy po dohodě se zřizovatelem, kterým je Město Milevsko. Zápis na následující školní rok probíhá v tom kalendářním roce, ve kterém následující školní rok začíná, v době od 2. do 16. května. Přesný termín je v dostatečném předstihu uveřejněn v místním tisku, v Milevském zpravodaji, na webových stránkách MŠ a Města Milevska, veřejnost je informována i prostřednictvím plakátů  a na facebookovém profilu MŠ.

Děti mohou být do mateřské školy přijímány i v průběhu školního roku.

Dítě do mateřské školy přijímá na základě žádosti rodičů ředitelka mateřské školy. Přihlášku dítěte do MŠ si rodiče mohou spolu s Evidenčním listem dítěte vyzvednout v mateřské škole, popřípadě ji stáhnou na webových stránkách školy – www.mtskyticka.cz.

Mateřská škola může přijmout pouze dítě, které se podrobilo stanoveným pravidelným očkováním, má doklad, že je proti nákaze imunní nebo se nemůže očkování podrobit pro trvalou kontraindikaci.

Ředitelka Mateřské školy Kytička Milevsko, Jiráskova 764, okres Písek stanovuje kritéria, podle nichž bude postupovat při rozhodování na základě ustanovení § 165 odst.2 písm. b) zákona č.561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním a vyšším odborném  a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání v mateřské škole v případě, kdy počet žádostí o přijetí k předškolnímu vzdělávání v daném roce překročí stanovenou kapacitu maximálního počtu dětí pro mateřskou školu.

Kritéria pro přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání

  Kritérium Bodové ohodnocení
1. Děti ze spádového obvodu mateřské školy 25
2. Děti , které dovrší do 31.srpna stávajícího roku dovrší 4 let věku 20
3. Děti , které dovrší do 31.srpna stávajícího roku dovrší 3 let věku 15
4. Děti s celodenní docházkou
5. Děti, jejichž sourozenec se v MŠ již vzdělává 5

Předškolní vzdělávání je povinné pro děti, které dosáhly od počátku školního roku, který následuje po dni, kdy dítě dosáhlo pátého roku věku (§ 34 odst. 1 školského zákona), do mateřské školy jsou přijaty přednostně.

K předškolnímu vzdělávání se rovněž  přijímají děti, které jsou státními občany ČR nebo se státní příslušností jiného členského státu Evropské unie. K předškolnímu vzdělávání se přijímají také děti, které nejsou státními občany ČR ani jiného členského státu Evropské unie, pokud pobývají na území ČR oprávněně  – doklad o oprávněnosti pobytu dítěte na území ČR je zákonný zástupce dítěte povinen předložit při zápisu dítěte do MŠ.

Do mateřské školy mohou být přijaty děti se speciálními vzdělávacími potřebami.  K posouzení podmínek pro přijetí dětí se zdravotním postižením, je nutné písemné vyjádření školského poradenského zařízení, popřípadě také registrujícího lékaře

Po vyrozumění ředitelkou školy se zákonní zástupci přijatých dětí dostaví do MŠ na informační schůzku, kde si vyzvednou další dokumenty k vyplnění a dostanou informace o provozu MŠ.

Pro všechny nově přijaté děti se stanovuje zkušební pobyt na dobu tří měsíců.

Pokud lékař nebo školské poradenské zařízení v průběhu této zkušební doby doporučí nezatěžovat dítě dalším vzděláváním, a pokud je dítě neschopno přizpůsobit se režimu dne a pravidlům stanoveným v MŠ, může ředitelka rozhodnout o ukončení vzdělávání takového dítěte v mateřské škole.

 

6.6 Povinné předškolní vzdělávání

Zákonný zástupce dítěte je povinen přihlásit dítě k zápisu k předškolnímu vzdělávání  v kalendářním roce, ve kterém začíná povinnost předškolního vzdělávání dítěte. Pokud nepřihlásí zákonný zástupce dítě k povinnému předškolnímu vzdělávání, dopustí se podle  § 182 a zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon) přestupku.

Dítě, pro které je předškolní vzdělávání povinné, se vzdělává ve spádové mateřské škole, pokud se zákonný zástupce nerozhodl pro jinou mateřskou školu nebo pro individuální vzdělávání dítěte.

Zákonný zástupce je povinen zajistit povinné předškolní vzdělávání formou pravidelné denní docházky v pracovních dnech. Rozsah povinného předškolního vzdělávání je stanoven na 4 hodiny denně. Povinné předškolní vzdělávání stanovila ředitelka školy od 8.00 hod. do 12.00 hod.

Povinnost předškolního vzdělávání není dána ve dnech, které připadají na období školních prázdnin. Právo dítěte vzdělávat se v mateřské škole po celou dobu provozu, v němž je vzděláváno, zůstává nedotčeno.

Zákonní zástupci mají povinnost zajistit, aby dítě, které plní povinné předškolní vzdělávání, docházelo řádně do mateřské školy. Zanedbává-li péči o povinné předškolní vzdělávání, dopustí se tím přestupku (§ 182 a zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon).

Omlouvání nepřítomnosti dítěte

Dítě nepřítomné předškolnímu vzdělávání omlouvá zákonný zástupce dítěte. Ředitelka mateřské školy je oprávněna požadovat doložení důvodů nepřítomnosti dítěte.

Zákonný zástupce je povinen doložit důvody nepřítomnosti dítěte nejpozději do 3 dnů ode        dne výzvy. Oznámení nepřítomnosti je možné provést osobně, telefonicky nebo mailem.

Třídní učitelky evidují školní docházku své třídy. V případě neomluvené absence nebo zvýšené omluvené absence informuje třídní učitelka ředitelku školy, která poskytnuté informace vyhodnocuje. Při zvýšené omluvené nepřítomnosti ověřuje její věrohodnost.

Neomluvenou absenci dítěte řeší ředitelka školy pohovorem, na který je zákonný zástupce pozván telefonicky nebo doporučeným dopisem. Při pokračující absenci ředitelka školy zašle oznámení o pokračující nepřítomnosti dítěte orgánu sociálně-právní ochrany dětí.

Při nepřítomnosti dítěte z důvodu nemoci nebo úrazu (delší než dva týdny) doloží zákonný zástupce omluvenku potvrzením od lékaře nebo předložením lékařské zprávy.

Individuální vzdělávání dítěte

Zákonný zástupce dítěte, které bude plnit povinnost předškolního vzdělávání individuálním vzděláváním dítěte, je povinen oznámit tuto skutečnost ředitelce mateřské školy, a to nejpozději 3 měsíce před počátkem školního roku, kterým začíná povinnost předškolního vzdělávání dítěte.

 Oznámení zákonného zástupce o individuálním vzdělávání dítěte musí obsahovat:
a) jméno, popřípadě jména, a příjmení, rodné číslo a místo trvalého pobytu dítěte, v případě cizince místo pobytu dítěte                                                     b) uvedení období, ve kterém má být dítě individuálně vzděláváno                                                                                                                                        c) důvody pro individuální vzdělávání dítěte

Ředitelka mateřské školy předá zákonnému zástupci dítěte přehled oblastí, v nichž má být dítě vzděláváno, tyto oblasti vychází ze školního vzdělávacího programu mateřské školy.

Ředitelka mateřské školy dohodne se zákonným zástupcem dítěte:

- způsob ověření:  přezkoušení úrovně osvojování očekávaných výstupů v jednotlivých oblastech vzdělávání formou rozhovoru a připravených pracovních činností s dítětem v rozsahu cca 1 hodiny

- termíny ověření: třetí čtvrtek v měsíci listopadu (upřesnění přesného času individuálně)

- náhradní termín: první čtvrtek v měsíci prosinci

 Zákonný zástupce dítěte je povinen zajistit účast dítěte u ověření.

Ředitelka mateřské školy ukončí individuální vzdělávání dítěte, pokud zákonný zástupce dítěte nezajistil účast dítěte u ověření, a to ani v náhradním termínu.
Výdaje spojené s individuálním vzděláváním dítěte hradí zákonný zástupce dítěte, s výjimkou speciálních kompenzačních pomůcek a výdajů na činnost mateřské školy, do níž bylo dítě přijato k předškolnímu vzdělávání.

 

6.7 Ukončení docházky dítěte do MŠ

Ředitelka školy může ukončit docházku dítěte do mateřské školy po předchozím písemném upozornění zástupce dítěte, jestliže:

– zákonný zástupce opakovaně neuhradí úplatu za vzdělávání v MŠ nebo úplatu za školní stravování ve stanoveném termínu a nedohodne s ředitelem jiný termín úhrady

– dítě se bez omluvy zákonného zástupce nepřetržitě neúčastní předškolního vzdělávání  po dobu delší než dva týdny

– zákonný zástupce dítěte závažným způsobem opakovaně narušuje provoz mateřské školy (nedodržuje školní řád)

– ukončení doporučí v průběhu zkušebního pobytu dítěte lékař nebo školské poradenské zařízení

O ukončení docházky zákonným zástupcem dítěte v průběhu předškolního vzdělávání dítěte v mateřské škole, informuje ředitelku školy zákonný zástupce dítěte vždy písemně s uvedením jména a příjmení zákonného zástupce dítěte, jména a příjmení dítěte, data narození dítěte, trvalého bydliště a důvodu ukončení předškolního vzdělávání.

 

6.8 Evidence dítěte (školní matrika)

Při přijímání dítěte do MŠ předají rodiče ředitelce Evidenční list dítěte, ve kterém bude vyplněno: jméno a příjmení dítěte, rodné číslo, státní občanství a místo trvalého pobytu, dále jméno a příjmení zákonných zástupců, místo trvalého pobytu, adresa pro doručování písemností a telefonické spojení, zdravotní pojišťovna, datum nástupu dítěte k předškolnímu vzdělávání.

Při zápisu do mateřské školy stanoví ředitelka školy po dohodě se zákonným zástupcem délku pobytu dítěte v mateřské škole.

Informace o dětech vedené ve školní matrice jsou důsledně využívány pouze pro vnitřní potřebu školy, oprávněné orgány státní správy a samosprávy a pro potřebu uplatnění zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím.

 

 1. Podmínky zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví dětí

7.1 Péče o zdraví a bezpečnost dětí při vzdělávání

Škola zajišťuje bezpečnost a ochranu zdraví dětí při vzdělávání a s ním přímo souvisejících činnostech a poskytuje jim nezbytné informace k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví.

Právnická osoba, která vykonává činnost mateřské školy, vykonává dohled nad dítětem od doby, kdy je učitelka mateřské školy převezme od jeho zákonného zástupce nebo jím pověřené osoby, až do doby, kdy je učitelka mateřské školy předá jeho zákonnému zástupci nebo jím pověřené osobě. Předat dítě pověřené osobě lze jen na základě písemného pověření vystaveného zákonným zástupcem dítěte.

Za bezpečnost a ochranu dětí v době výchovně vzdělávací činnosti odpovídají učitelky mateřské školy. Učitelky nesmí vykonávat jiné činnosti, které by je odváděly od přímé výchovně vzdělávací činnosti ani administrativní práce, nesmí se vzdalovat z místa, kde svěřené děti pobývají, nenechávají je bez dohledu. V případě nezbytné nutnosti vzdálit se je učitelka povinna zajistit dohled nad dětmi jinou učitelkou školy, v nezbytném případě školnici nebo uklízečku.

K zajištění bezpečnosti dětí při pobytu mimo místo, kde se uskutečňuje vzdělávání, stanoví ředitelka MŠ počet učitelek tak, aby na jednu učitelku připadlo nejvýše 20 dětí z běžných tříd.

Třída, ve které se vzdělávají pouze děti od 2 do 3 let nejvýše 16 dětí, třída s dětmi s přiznanými podpůrnými opatřeními se naplňuje v souladu s § 2 odst. 5 vyhlášky č. 14/2005 Sb.

Při zajišťování  výletů pro děti určí ředitelka MŠ počet učitelek tak, aby byla zajištěna výchova dětí, včetně dětí se zdravotním postižením, jejich bezpečnost a ochrana zdraví.

V případě školního úrazu je učitelka povinna zajistit prvotní ošetření dítěte, v případě nutnosti i následné lékařské vyšetření či ošetření. Zákonní zástupci jsou bezodkladně vyrozuměni. Učitelka je rovněž zodpovědná za ohlášení úrazu vedení školy a zapsání do Knihy úrazů.

Školním úrazem je úraz, který se stal dítěti při výchově a vzdělávání a při činnostech, které s nimi přímo souvisejí. Výchovně vzdělávací činností účast dětí při výchovné a vzdělávací práci školy, ve škole od vstupu dětí do prostor školy až do odchodu z nich a každá činnost vyplývající z přímé souvislosti s ní.

Pracovníci školy jsou povinni přihlížet k základním fyziologickým potřebám dětí, vytvářet podmínky pro jejich zdravý vývoj. Učitelky jsou pravidelně proškolovány v otázkách bezpečnosti. Učitelky jsou povinny dbát, aby děti do MŠ nenosily nebezpečné ozdoby ve vlasech, na rukou a oděvu, které by mohly zapříčinit úraz dětí.

Školním úrazem je rovněž úraz, který se stal dětem při akcích konaných mimo školu, organizovaných školou a uskutečňovaných za dozoru pověřené odpovědné osoby. Jedná se  zejména o úrazy dětí na vycházkách, výletech, zájezdech, exkurzích.

Děti v mateřské škole jsou pojištěny proti úrazům a nehodám v době pobytu dítěte v MŠ a při akcích MŠ organizovaných, rovněž tak při škodách na věcech u pojišťovny Kooperativa.

Rodiče předávají dítě do MŠ zdravé nebo po nemoci řádně doléčené. Vyskytne-li se u dítěte infekční onemocnění, rodiče tuto skutečnost neprodleně ohlásí mateřské škole.

Podle § 70, odst. 1 a 3, zákona č.471/2005 Sb. o ochraně veřejného zdraví v platném znění jsou k ochraně před vznikem a šířením infekčních onemocnění a k omezení jejich výskytu fyzické osoby povinny podrobit se léčení infekčního onemocnění. V případě dítěte odpovídá za plnění této povinnosti jeho zákonný zástupce.

Pedikulóza (přítomnost živých vší) je považována za infekční onemocnění. Při zjištění výskytu vší u dítěte, je o zjištění informován zákonný zástupce dítěte  a vyzván k bezodkladnému vyzvednutí dítěte z mateřské školy a zajištění léčení.

Při příznacích onemocnění dítěte v době pobytu v MŠ (teplota, zvracení, bolesti břicha) jsou rodiče telefonicky informováni a vyzváni k zajištění další zdravotní péče o dítě.

V případě prodělání závažného infekčního onemocnění má učitelka právo požadovat od rodičů dítěte lékařské potvrzení o ukončení nemoci dítěte a souhlasu lékaře s jeho návratem do kolektivu dětí.

7.1.1. Ochrana veřejného zdraví

Mateřská škola se řídí ust. § 7 odst. 3 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, který ukládá zařízením pro výchovu                        a vzdělávání (tj. i mateřským školám – srov. jeho ust. § 7 odst. 1) povinnost zajistit oddělení dítěte, které vykazuje známky akutního onemocnění, od ostatních dětí.

Mateřská škola má právo ve smyslu § 35 odst. 1 písm. b) školského zákona. „vyloučit“ dítě ze vzdělávání v případě onemocnění, přičemž při závažném a opakovaném porušování těchto ustanovení rodičem může mateřská škola ukončit předškolní vzdělávání dítěte.

Do mateřské školky je tedy možné přivést dítě pouze zcela zdravé, bez známek jakéhokoliv akutního infekčního onemocnění, nebo parazitárního napadení.

 

Za akutní infekční onemocnění se považuje:

 • virová rýma (tj. průhledná rýma, která intenzivně dítěti vytéká z nosu), a to i bez zvýšené tělesné teploty
 • bakteriální rýma (tj. zabarvená – zelená, žlutá, hnědá rýma, která vytéká dítěti z nosu) a to i bez zvýšené tělesné teploty
 • intenzivní kašel (tj. kašel, který přetrvává i při klidové činnosti dítěte), a to i bez zvýšené tělesné teploty
 • onemocnění, které se vysévá vyrážkou na kůži – plané neštovice, 5. nemoc, 6. nemoc, syndrom ruka-noha-ústa, spála, impetigo
 • průjem a zvracení
 • zánět spojivek
 • zvýšená tělesná teplota nebo horečka
 • COVID-19

Za možné příznaky COVID-19 se považují:

 • příznaky infekce dýchacích cest, které by mohly odpovídat známým příznakům COVID-19 (zvýšená tělesná teplota, kašel, náhlá ztráta chuti a čichu, jiný příznak akutní infekce dýchacích cest).
 • pokud dítě vykazuje některý z možných příznaků COVID-19, je nutné dítě izolovat v oddělené místnosti od zdravých dětí, kontaktovat zákonné zástupce za účelem okamžitého vyzvednutí dítěte, a KHS k určení dalšího postupu.

Za parazitární onemocnění se považuje:

 • pedikulóza (veš dětská). Dítě může školka přijmout až tehdy, je-li zcela odvšivené, tedy bez živých vší a hnid.
 • roup dětský
 • svrab

 

Na základě informace od  zákonných zástupců  o akutním onemocnění dítěte má mateřská škola povinnost informovat ostatní rodiče, že se v mateřské škole vyskytlo infekční nebo parazitární onemocnění. Oznámení probíhá formou obecného písemného oznámení                             na viditelném místě (nástěnky v MŠ), že se v MŠ vyskytlo konkrétní onemocnění.

 

Chronická onemocnění dítěte

Pokud má dítě chronické onemocnění, jako je alergie a z toho vyplývající alergická rýma, kašel a zánět spojivek, je nutné mateřské škole předložit potvrzení lékaře specialisty (alergologa), že dítě má zmíněné chronické potíže, jinak bude dítě považováno za nemocné                 a bude odesláno do domácího léčení.

Za alergickou rýmu je považována rýma bílá, průhledná. Zabarvená rýma je považována                       za infekční a dítě bude odesláno do domácího léčení.

Mezi další chronická onemocnění, která jsou nutná doložit lékařským potvrzením je:

– epilepsie,

– astma bronchiale

 

Podávání léků a léčivých přípravků dětem v mateřské škole.

Mateřská škola nemá povinnosti dětem v mateřské škole podávat jakékoliv léky a léčivé přípravky.

Pedagogický pracovník podle § 2 zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách                                    a podmínkách jejich poskytování (zákon o zdravotních službách), ve znění pozdějších předpisů, nemůže podávat léky, protože není zdravotnickým pracovníkem, který má                            k tomu oprávnění.

V případě, že dítě potřebuje v neodkladné situaci, v rámci první pomoci, podat lék, je nutné písemně požádat instituci – mateřskou školu a doložit potřebnost zprávou od lékaře včetně postupu, kdy a jakým způsobem lék aplikovat (viz. Formulář žádosti o podávání léků).                          V případě kladného vyřízení žádosti je rodič povinen se osobně dostavit a sepsat na místě „Protokol o podávání léků“ s pedagogy, kteří souhlasí, že lék, v případě neodkladné situace, dítěti podají.

Mateřská škola je povinna, i přes souhlas s podáváním léků, volat v život ohrožujících stavech záchrannou službu.

Pokud mateřská škola žádost rodiče o podávání léků zamítne, je rodič povinen zajistit podání léků sám.

Zákonní zástupci předávají dítě do MŠ zdravé nebo po nemoci řádně doléčené. Vyskytne-li se u dítěte infekční onemocnění, rodiče tuto skutečnost neprodleně ohlásí mateřské škole.

Podle § 70, odst. 1 a 3, zákona č.471/2005 Sb. o ochraně veřejného zdraví v platném znění jsou k ochraně před vznikem a šířením infekčních onemocnění a k omezení jejich výskytu fyzické osoby povinny podrobit se léčení infekčního onemocnění. V případě dítěte odpovídá za plnění této povinnosti jeho zákonný zástupce.

Při příznacích onemocnění dítěte v době pobytu v MŠ (teplota, zvracení, bolesti břicha) jsou rodiče telefonicky informováni a vyzváni k zajištění další zdravotní péče o dítě.

V případě prodělání závažného infekčního onemocnění má učitelka právo požadovat                              od zákonných zástupců dítěte lékařské potvrzení o ukončení nemoci dítěte a souhlasu lékaře                      s jeho návratem do kolektivu dětí.

 

7.2 První pomoc a ošetření

Ředitelka školy zajistí, aby byly vytvořeny podmínky pro včasné poskytnutí první pomoci a lékařského ošetření při úrazech a náhlých onemocněních.

Všichni zaměstnanci jsou povinni okamžitě poskytovat první pomoc při jakémkoliv úraze, v případě potřeby přivolají lékařskou pomoc, v nezbytně nutném případě zajistí převoz zraněného do zdravotnického zařízení. Zároveň jsou povinni bezodkladně informovat ředitelku školy a zákonné zástupce dítěte.

Zaměstnanec školy provádějící dohled okamžitě telefonicky ohlásí událost vedení školy. V případě potřeby uvědomí záchrannou lékařskou pomoc.

Zákonní zástupci dbají na bezpečnost, pořádek a klid ve všech prostorách školy, nenechávají své děti pobíhat po schodech, lézt po zábradlí nebo se po zábradlí klouzat.

Dětem není dovoleno nosit do MŠ předměty ohrožující jejich zdraví. Nepřípustné jsou především předměty propagující násilí jako (nože, meče, pistole apod.). Nedoporučujeme nosit ani cennosti (zlaté řetízky, drahé hračky apod.). V opačném případě nenese škola žádnou odpovědnost za jejich ztrátu či poškození.

Ředitelka školy, které byl úraz dítěte ohlášen, zajistí, aby byly objektivně zjištěny a případně odstraněny příčiny úrazu.

Při přesunech dětí při pobytu mimo území mateřské školy po pozemních komunikacích se pedagogický dohled řídí pravidly silničního provozu, zejména kde není chodník nebo je-li neschůdný, chodí se po levé krajnici, a kde není krajnice nebo je-li neschůdná, chodí se co nejblíže při levém okraji vozovky. Chodci smějí jít po krajnici nebo při okraji vozovky nejvýše dva vedle sebe. Při snížené viditelnosti, zvýšeném provozu na pozemních komunikacích nebo v nebezpečných a nepřehledných úsecích smějí jít chodci pouze za sebou.

7.3 Pobyt dětí v přírodě

Využívají se pouze známá bezpečná místa, učitelky dbají, aby děti neopustily vymezené prostranství.

Učitelky před pobytem dětí zkontrolují prostor a odstraní všechny nebezpečné věci a překážky (sklo, hřebíky, plechovky, ostré velké kameny apod.).

7.4 Sportovní činnosti a pohybové aktivity

Před cvičením dětí a dalšími pohybovými aktivitami, které probíhají ve třídách, popřípadě v jiných vyčleněných prostorách v objektu budovy mateřské školy nebo probíhají na venkovních prostorách areálu mateřské školy, kontrolují učitelky školy, zda prostory jsou k těmto aktivitám dostatečně připraveny, odstraňují všechny překážky, které by mohly vést    ke zranění dítěte a při použití tělocvičného načiní a nářadí kontrolují jeho funkčnost a bezpečnost učitelé dále dbají, aby cvičení a pohybové aktivity byly přiměřené věku dětí a podle toho přizpůsobují intenzitu a obtížnost těchto aktivit individuálním schopnostem jednotlivých dětí.

7.5 Pracovní a výtvarné činnosti

Při aktivitách rozvíjejících zručnost a výtvarné cítění dětí, při kterých je nezbytné použít nástroje (např. nůžky, nože, kladívka apod.), vykonávají děti práci s těmito nástroji za zvýšené opatrnosti a výhradně pod dohledem učitelky mateřské školy, nástroje jsou zvlášť upravené (nůžky nesmí mít ostré hroty apod.).

Podmínky zajištění BOZ  u pracovního ponku jsou vyvěšeny u pracoviště. Děti jsou pokaždé seznamovány se stanovenými pravidly.

 

8. Podmínky zajištění ochrany před sociálně patologickými jevy

 Důležitým prvkem ochrany před sociálně patologickými jevy je i výchovně vzdělávací působení na děti předškolního věku, zaměřené na zdravý způsob života. V rámci ŠVP jsou proto děti nenásilnou formou a přiměřeně k jejich věku a schopnostem pochopit a porozumět dané problematice seznamovány s nebezpečím drogové závislosti, alkoholismu, kouření, virtuální závislosti, patologického hráčství, vandalismu, kriminality a jiných forem násilného chování a jsou jim vysvětlována pozitiva zdravého životního stylu.

V rámci prevence před projevy diskriminace, nepřátelství a násilí provádí učitelky monitoring a screening vztahů mezi dětmi v dětském kolektivu s cílem řešit případné deformující se vztahy mezi dětmi již v počátcích, a to ve spolupráci se zákonnými zástupci, popř. za pomoci školských poradenských zařízení.

Důležitým prvkem prevence v této oblasti je i vytvoření příznivého sociálního klimatu mezi dětmi navzájem, mezi dětmi a učitelkami i dalšími pracovníky školy, mezi pracovníky školy a zákonnými zástupci.

MŠ má vytvořena pravidla soužití ve třídě, která děti vedou k vzájemné toleranci a jako ochrana a prevence vzniku sociálně patologických jevů, diskriminace, projevů nepřátelství nebo násilí. Přílohou ŠVP „Poznáváme svět s Kytičkou“  je preventivní program proti patologickým jevům v MŠ „Správní kluci, holčičky – to jsou děti z Kytičky!“

 

 1. Podmínky zacházení s majetkem školy ze strany dětí

Děti a jejich zákonní zástupci jsou povinni chovat se ohleduplně k majetku školy a zacházet s ním šetrně.

Po dobu vzdělávání i při pobytu dítěte v mateřské škole zajišťují učitelky, aby děti zacházely šetrně s učebními pomůckami, hračkami a dalšími vzdělávacími potřebami a nepoškozovaly ostatní majetek mateřské školy.

Bez dovolení pedagogických pracovnic si děti ani jejich zákonní zástupci nesmí odnášet a půjčovat hračky, inventář a vybavení MŠ domů.

Mateřská škola neručí za hračky a předměty donesené dětmi z domova, rovněž tak za kola, koloběžky, aj. ponechané bez zabezpečení v areálu školy. Kola, koloběžky jsou vždy ve stojanech na místech k tomu určených, zákonní zástupci je nenosí do šaten ani jiných prostor uvnitř budovy.

V zájmu dodržování hygieny a čistoty v budově školy žádáme o čištění obuvi a o přezouvání se při vstupu do třídy.

Pokud zákonní zástupci zjistí v prostorách školy poškození majetku školy, jsou povinni tuto skutečnost neprodleně nahlásit pedagogickému pracovníkovi nebo ředitelce školy.

 1. Závěrečná ustanovení

Ředitelka MŠ zajistí seznámení všech zaměstnanců s obsahem tohoto Školního řádu.

S obsahem Školního řádu budou zákonní zástupci dětí seznámeni na  informativní schůzce na začátku školního roku, seznámení se Školním řádem stvrdí podpisem.

 Školní řád bude vyvěšen na informativní tabuli ve vestibulu MŠ a uveřejněn na webových stránkách školy.

Dodatky nebo změny Školního řádu mohou být provedeny pouze písemnou formou a před nabytím jejich účinnosti budou s nimi seznámeni všichni zaměstnanci MŠ a budou o  nich informováni rodiče dětí.

Nabytím platnosti se zrušuje předchozí Školní řád z 27. 7. 2015.

Školní řád nabývá platnosti dnem podpisu ředitelkou školy a je účinný od 1. 9. 2017.

Aktualizace Školního řádu nabývá platnosti dne 20. 05. 2020 a účinnosti dnem 25. 05. 2020.

 

V Milevsku dne 20.05.2020                                                                                Bc. Marcela Brčková, DiS., ředitelka MŠ

© 2022 Mateřská škola Kytička Milevsko, Jiráskova 764, okres Písek. Všechna práva vyhrazena. Webové stránky vytvořil a spravuje: HOTdesign