Mateřská škola Kytička, Milevsko - Vítejte na stránkách mateřské školy Kytička v Milevsku
[mc4wp_form]

Přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání

Zápis k předškolnímu vzdělávání na školní rok 2019/2020 se bude konat v úterý 7. května 2019 od 13.00 do 16.30 hod. K zápisu si zákonní zástupci přinesou rodný list dítěte, občanský průkaz, vyplněný evidenční list s potvrzením dětského lékaře o zdravotním stavu a povinném očkování dítěte. Evidenční list i přihlášku dítěte si mohou zákonní zástupci vyzvednout v mateřské škole kdykoliv před samotným zápisem.

Pokud bude volná kapacita, mohou být k předškolnímu vzdělávání v Mateřské škole Kytička Milevsko přijaty i děti z jiných spádových oblastí.

POTŘEBNÉ DOKLADY!!!

  • VYPLNĚNÁ ŽÁDOST / tiskopis MŠ Kytička Milevsko
  • EVIDENČNÍ LIST POTVRZENÝ LÉKAŘEM/ prosím, uveďte všechny zdravotní, výchovné nebo jiné potíže svých dětí
  • OP zákonného zástupce dítěte, rodný list dítěte

Místo a termín pro podání žádosti k přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání pro následující školní rok stanovuje ředitelka školy po dohodě se zřizovatelem. Zápis dětí do mateřské školy se koná v době od 2 května do 16.května.

Tato informace je rodičovské veřejnosti zprostředkována formou místního tisku, informačních letáků a na webových stránkách školy.

Po ukončení zápisu proběhne správní řízení, ve kterém ředitelka školy podle stanovených kritérií, rozhoduje o přijetí/nepřijetí dítěte.

Podle novely školského zákona     č. 472/2011 Sb., se mění v § 183 odst. 2 způsob oznámení rozhodnutí, kterým se vyhovuje žádosti o přijetí ke vzdělávání. Ředitelka školy vyhotoví rozhodnutí o přijetí, nedoručuje je již zákonným zástupcům, ale oznamuje jej zveřejněním seznamu uchazečů pod přiděleným registračním číslem s výsledkem řízení u každého uchazeče. Seznam je vyvěšen na informační tabuli v MŠ a na webových stránkách MŠ.

Nezbytnou podmínkou přijetí dítěte stanovenou zákonem č. 258/2000 Sb., § 50, je potvrzení o zdravotní způsobilosti a řádném očkování dítěte (s výjimkou dítěte přijatému k povinnému předškolnímu vzdělávání).

Dle ustanovení § 34 odst.1 školského zákona se organizuje předškolní vzdělávání pro děti ve věku zpravidla od 3 do 6 let, nejdříve však
pro děti od 2 let.

S účinností od 1.9.2017 je předškolní vzdělávání od počátku školního roku, který následuje po dni, kdy dítě dosáhne věku 5 let, do zahájení povinné školní docházky, povinné!!!

Cílem předškolního vzdělávání je výchova a vzdělávání, proto musí být přijaté dítě způsobilé plnit požadavky, které jsou stanovené rámcovým ( RVP PV ) a školním vzdělávacím programem ( ust. § 4, § 5 školského zákona ).

Součástí rozhodnutí o přijetí dítěte do mateřské školy je tříměsíční zkušební lhůta z důvodu zjištění schopnosti dítěte přizpůsobit se podmínkám mateřské školy.

Kritéria pro přijímání na školní rok 2019/2020

© 2020 Mateřská škola Kytička Milevsko, Jiráskova 764, okres Písek. Všechna práva vyhrazena. Webové stránky vytvořil a spravuje: HOTdesign