Mateřská škola Kytička, Milevsko - Vítejte na stránkách mateřské školy Kytička v Milevsku
[mc4wp_form]

Přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání

Zápis do Mateřské školy Kytička pro školní rok 2021/2022

Opatření k zápisům do MŠ pro školní rok 2021/2022

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy vydalo v souvislosti s mimořádnými opatřeními vlády k ochraně obyvatelstva v souvislosti s koronavirem a onemocněním COVID-19 opatření k organizaci zápisů k předškolnímu vzdělávání pro školní rok 2021/2022. Zápisy budou probíhat v květnu, a to bez přítomnosti dětí a zákonných zástupců.   

Zápis k předškolnímu vzdělávání proběhne v souladu s právními předpisy v období od 2. května 2021 do 16. května 2021.

Vzhledem k výše uvedeným mimořádným opatřením:

Zápis bude probíhat bez osobní přítomnosti dětí a zákonných zástupců v MŠ.  Způsob podání podání přihlášky – datovou schránkou, emailem s elektronickým podpisem, naskenované emailem, poštou, vhozením do poštovní schránky na adrese MŠ – Jiráskova 764, 399 01 Milevsko, po telefonické domluvě osobně v kanceláři mateřské školy.

Kontakty:    email – ms.kyticka@volny.cz; datová schránka – m33kttb; tf. 736 243 383

V sekci „Tiskopisy“ na webových stránkách školy jsou ke stažení tiskopisy potřebné k zápisu dítěte k předškolnímu vzdělávání.

Při podání žádosti o přijetí k předškolnímu vzdělávání uvede zákonný zástupce dle správního řádu náležitosti stanovené v § 34b odst. 2 školského zákona, kterými jsou:

  • jméno a příjmení žadatele (dítěte),
  • datum narození,
  • místo trvalého pobytu, popřípadě jinou adresu pro doručování (podle § 19 odst. 3 správního řádu),
  • označení správního orgánu, jemuž je žádost určena (konkrétní mateřská škola),
  • podpis osoby, která žádost podává (v tomto případě podpis zákonného zástupce, který dítě při podání žádosti zastupuje).

S ohledem na zastoupení dítěte jeho zákonným zástupcem či jinou osobou k tomu oprávněnou je zároveň podstatné zjišťovat:

  • jméno a příjmení tohoto zástupce
  • místo trvalého pobytu tohoto zástupce, popřípadě jinou adresu pro doručování
  • kontakt pro komunikaci (telefon, mailová adresa)

Zastupuje-li dítě jiná osoba než jeho zákonný zástupce, je zároveň podstatné, aby doložila své oprávnění dítě zastupovat.

Pro doložení rodných listů platí, že stačí odeslat jejich prostou kopii dálkovým způsobem.

Místo trvalého pobytu dítěte u spádových dětí ověří ředitel školy na obecním úřadě, který vede evidenci obyvatel.

Doložení řádného očkování dítěte

Podmínkou přijetí dítěte do MŠ je podle § 50 zákona o ochraně veřejného zdraví je splnění povinnosti podrobit se stanoveným pravidelným očkováním, o kterém vystaví potvrzení praktický lékař. V případě, že dítě nebylo očkováno podle očkovacího kalendáře, musí zákonný zástupce doložit potvrzení, že je dítě proti nákaze imunní nebo se nemůže očkování podrobit pro trvalou kontraindikaci.
Tato povinnost se netýká dítěte, které plní povinné předškolní vzdělávání.

Další informace

Školská poradenská zařízení v současné době zajišťují nejnutnější služby. Pokud dítě bylo již vyšetřeno ve školském poradenském zařízení, zákonný zástupce přikládá kopii doporučení k odkladu školní docházky. Tato povinnost platí i v případě přijímání do školy či třídy zřízené podle § 16 odst. 9 školského zákona.

Bude-li mít ředitelka školy pochybnosti o pravosti doložených dokladů, může vyžádat po zákonných zástupcích jejich originál nebo ověřenou kopii.

Povinnost plnit předškolního vzdělávání mají děti, které dosáhly do 31. 8. pěti let.

Zákonný zástupce může místo povinného předškolního vzdělávání v MŠ zvolit individuální vzdělávání. Dítě pak vzdělává doma sám, vzdělávat ho může i jiná osoba, nebo navštěvuje jiné zařízení, než je mateřská škola. Zákonný zástupce musí nicméně i tak přihlásit dítě k zápisu k předškolnímu vzdělávání. Žádost o individuální vzdělávání dítěte předá řediteli školy zároveň s přihláškou k zápisu nebo nejpozději 3 měsíce před počátkem školního roku.

Školský obvod Mateřské školy Kytička Milevsko, Jiráskova 764, okres Písek podle Obecně závazné vyhlášky města Milevska č. 8/2016:

Ulice: Blanická, Blechova, Čs. legií, Darovaná, Družstevní, Hajda, Havlíčkova, Jiráskova, Kamenný Kříž, Karla Čapka, Na Cukavě, P. Bezruče (od K. Čapka k ul. Jiráskova), Písecké předměstí, Pod Zvíkovcem, Reichnerova, Růžová, Tyršovo náměstí, U Dehetníku, Suchanova, Švermova, Úzká, V Hlinkách, místní část Rukáveč

 

Kritéria pro přijímání na školní rok 2021/2022

© 2022 Mateřská škola Kytička Milevsko, Jiráskova 764, okres Písek. Všechna práva vyhrazena. Webové stránky vytvořil a spravuje: HOTdesign