Zápis do MŠ pro školní rok 2021/2022

Zápisy se konají v období stanoveném školským zákonem v době od 2. května do 16. května 2021.

Přijímání k předškolnímu vzdělávání probíhá dle správního řádu. Podle § 37 správního řádu lze žádost o přijetí k předškolnímu vzdělávání učinit písemně nebo ústně do protokolu anebo v elektronické podobě.

Žádost o přijetí mohou zákonní zástupci doručit následujícími způsoby:
– do datové schránky školy (ID DS: m33kttb)
– e-mailem s elektronickým podpisem zákonného zástupce (ms.kyticka@volny.cz),
– poštou (rozhodující je datum podání na poštu),
– osobním podáním ve škole (po předběžné domluvě na tf. 736 243 383).

Přílohy přihlášky k předškolnímu vzdělávání:
– evidenční list (s potvrzením dětského lékaře o řádném očkování)
– kopie rodného listu dítěte

Přihláška k předškolnímu vzdělávání a evidenční list dítěte jsou ke stažení na webových stránkách v sekci TISKOPISY.