Provoz mateřské školy od 12. 04. 2021

Provoz mateřské školy od 12. 04. 2021

Provoz MŠ: 6,30 – 16,30 hod.

– předškolní vzdělávání pouze pro děti, pro které je předškolní vzdělávání povinné

– pro děti, jejichž zákonní zástupci jsou:

 • zdravotničtí pracovníci poskytovatelů zdravotních služeb,
 • pedagogickými pracovníky, kteří zajišťují prezenční vzdělávání v MŠ, ZŠ, školní družině, školním klubu, atd.
 • zaměstnanci bezpečnostních sborů,
 • příslušníci ozbrojených sil,
 • zaměstnanci orgánů ochrany veřejného zdraví,
 • zaměstnanci uvedení v § 115 odst. 1 a další zaměstnanci v sociálních službách podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů,
 • zaměstnanci Úřadu práce České republiky,
 • zaměstnanci ČSSZ a OSSZ
 • zaměstnanci Finanční správy ČR

Příslušnost k vybraným profesím zákonný zástupce doloží škole potvrzením zaměstnavatele.

Předškolní vzdělávání bude probíhat v neměnných skupinách nejvýše 15 dětí (2 skupiny dětí rozdělených do třídy Pampelišky a Zvonečky).

Dítěti je umožněna osobní přítomnost v mateřské škole pouze tehdy, pokud:

 • nemá příznaky onemocnění COVID-19, a podstoupilo vyšetření prostřednictvím neinvazivního preventivního antigenního testu s negativním výsledkem tohoto vyšetření (s frekvencí 2x týdně – pondělí, čtvrtek v prostoru k tomu vymezeném).

Při testování dítěte bude umožněna asistence při provádění testu třetí osobou, tj. zákonným zástupcem (vstup dospělé osoby pouze s respirátorem).

Celková doba testu (průběh => výsledek) bude trvat 10 – 15 minut (přivádějte tedy děti s dostatečným předstihem!).

V případě, že bude mít dítě pozitivní test, bude třeba podstoupit konfirmační PCR test a postupovat podle instrukcí lékaře nebo hygieny.

Testovat se NEMUSÍ děti, jejichž zákonný zástupce doloží potvrzení o tom, že:

 • že prodělaly COVID-19 a od prvního testu neuplynulo více než 90 dní (lékařské potvrzení o výsledku testu RT-PCR zaslané na mail zákonného zástupce)
 • podstoupily test ve zdravotnickém zařízení s negativní výsledkem, který není starší 48 hodin

Dítě nemůže být nuceno k účasti na testování a neúčast na testování nemůže být jakkoliv sankcionována. Pokud se dítě neúčastní prezenčního vzdělávání z důvodu neúčasti na testování, škola bude absenci evidovat jako omluvenou.

 Děti v mateřské škole nejsou povinny nosit ochranný prostředek k zakrytí úst a nosu.

V mateřské škole jsou povinni nosit respirátor všichni pedagogičtí a nepedagogičtí pracovníci.

V případě konkrétních mimořádných situací spojených s onemocněním covid-19 je škola vždy povinna postupovat podle pokynů KHS a dodržovat všechna aktuálně platná mimořádná opatření vyhlášená pro dané území příslušnou KHS nebo plošně Ministerstvem zdravotnictví.

Důležité odkazy:

https://www.mpsv.cz/web/cz/osetrovne

https://testovani.edu.cz/pro-rodice

https://testovani.edu.cz/files/testovani-letak-singclean.pdf

https://testovani.edu.cz/files/testovani-letak-pro-rodice-6-4-21f.pdf

https://www.youtube.com/watch?v=BmDnd140UH4&t=3s

 

Případné dotazy k provozu MŠ Kytička zodpovíme na třídních mailech, v naléhavých případech na tf. 736 243 383.