Dotační program „My v tom Jihočechy nenecháme“

Mateřská škola Kytička se zapojila do dotačního programu „My v tom Jihočechy nenecháme“. V rámci MŠ  bude podpora určena pro rodiny s dětmi ve věku od 3 let (k 1. 8. 2022).

Podpora bude poskytnuta na kompenzaci úhrad k zachování účasti na školních a mimoškolních aktivitách dětí (sportovních, zájmových, aj.).

Podporované aktivity: předškolní vzdělávání – stravování; plavecký výcvik (lekce plavání, doprava); exkurze

Výše příspěvku na jednotlivce činí maximálně 4 000 Kč. Příspěvek může být čerpán u více organizací (plavecký výcvik = MŠ Kytička + stravování = Školní jídelny MŠ Klubíčko). Příspěvky na aktivity u jednotlivých organizací nesmí v součtu přesáhnout 4 000 Kč!!!

Podporovány budou děti s trvalým pobytem v Jihočeském kraji ( k 1.8.2022) žijící ve společné domácnosti, v níž je:

  • pobírána dávka „Přídavek na dítě“ (alespoň v některém měsíci roku 2022) nebo
  • pobírána dávka „Příspěvek na bydlení“ (v prvním nebo druhém čtvrtletí roku 2022) nebo
  • čistý měsíční příjem připadající na člena domácnosti je ve výši maximálně 13 000 Kč včetně; Do příjmů jsou započítávány příjmy z výdělečné činnosti (příjmy ze závislé činnosti včetně DPP nebo DPČ), OSVČ, výsluhový příspěvek, příjmy z dávek nemocenského pojištění (např. peněžitá pomoc v mateřství, ošetřovné, nemocenská), rodičovský příspěvek, skutečné obdržené výživné, příjem z pronájmu, příjem z kapitálového majteku, podpora v nezaměstnanosti či v rámci rekvalifikace, případně starobní, vdovský/vdovecký, sirotčí či invalidní důchod. aj.).Podmínkou pro přiznání a vyplacení podpory je, že zákonný zástupce podporované osoby a jeho manžel/druh/partner není ke dni podání žádosti o podporu déle než 6 měsíců veden v evidenci uchazečů o zaměstnání (potvrzeno Úřadem práce).

Dokumenty k doložení

Spolu s žádostí o podporu je nutné doložit alespoň jeden z následujících dokladů:

  • potvrzení Úřadu práce o pobírání příspěvku na bydlení pokud takový příspěvek pobírá zákonný zástupoce podporované osoby
  • potvrzení Úřadu práce o pobírání přídavku na dítě pokud takový příspěvek pobírá zákonný zástupoce podporované osoby
  • potvrzení zaměstnavatele o čistém měsíčním příjmu za poslední 3 měsíce před podáním žádosti o podporu nebo výpočet dle daňového přiznání za rok 2021, případně potvrzení Úradu práce o pobírání rodičovského příspěvku nebo příspěvku na péči o osobu blízkou nebo potvrzení o výši a druhu důchodu od OSSZ.

FORMULÁŘE KE STAŽENÍ NAJDETE NA: https://myvtomjihocechynenechame.cz/podpora-aktivit-deti-mladeze (v sekci JAKÉ DOKUMENTY MUSÍM DOLOŽIT)

Podporovaná osoba nesmí čerpat současně podporu v dotačním programu Jihočeského kraje na podporu rodin s dětmi do 3 let věku, resp. 8 let věku, pobírajících příspěvek na péči.

Bližší informace o podmínkách u ředitelky školy Marcely Brčkové. Po předběžné domluvě (tf.: 736 243 383) pomůže s vyplněním žádosti, kontrolou příslušných dokladů a potvrzení.